Проекти
Впроцес на разработване
Каравансалия, Сърбия
Каравансалия, Сърбия

Комплексна в литоложко и тектонско отношение Au-Ag-Cu-Pb-Zn скарнова система с недоизяснен потенциял. Представена  от серпентинити, седименти (варови...

Contact us

T: 00395 978 4880,  info@euromaxes.com   8 Prof. Asen Zlatarov Str., Sofia 1504, Bulgaria, Ina Mihaylova